Reactie van Stichting Behoud Over de Laak op de brief van gemeente Amersfoort 14 februari 2019 (zonnevelden)


Recent heeft u mogelijk een brief ontvangen van de gemeente Amersfoort over de stand van zaken rond de zonnevelden. Zo niet, dan kunt u deze lezen op www.overdelaak.com bij ‘documenten’. De Stichting Behoud Over de Laak geeft hier een reactie op. Deze stichting is in het leven geroepen door de bewonersgroep die een jaar geleden het initiatief nam een petitie te starten tegen de komst van zonnevelden in Over de Laak en voor het behoud van het open polderlandschap. Veel omwonenden van Vathorst-Noord hebben getekend en de teller nadert de 1200 handtekeningen.

Korte geschiedenis

In januari 2018 werden we opgeschrikt door plannen van een initiatiefnemer en een grondeigenaar in Vathorst-Noord om ca. 16 ha zonnevelden in het open polderlandschap neer te leggen. Het protest dat toen ontstond heeft geleid tot de terugtrekking van de vergunningaanvraag door de initiatiefnemer na overleg met de gemeente Amersfoort. De gemeente was zich bewust dat er dubbel spel was gespeeld, omdat enerzijds de Ontwikkelingsvisie Over de Laak al in 2016 was vastgelegd en anderzijds vanaf 2014 al plannen waren voor zonnevelden, zonder dat bewoners dit wisten. Inmiddels zijn de verkiezingen voorbij en is er een nieuwe coalitie gevormd met VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks. In het coalitieakkoord wordt de komst van zonnevelden in Over de Laak aangekondigd.

Waar staan we nu?

In maart 2018 kreeg het College van Burgemeester en Wethouders via een motie de opdracht van de raad een bewonersavond te houden over visie, draagvlak en participatie bij de plannen voor zonnevelden. Die motie is nooit uitgevoerd, Een herhaalde oproep in 2019 door Amersfoort2014, CDA en PvdA, werd door de coalitiepartijen weggestemd. Het argument vanuit het College was: wij hebben eerst ‘kaders’ nodig van de raad, voordat wij in gesprek kunnen gaan met de bewoners. In de brief van de gemeente Amersfoort van 14 februari wordt dit benoemd als ‘een aantal uitgangspunten’. We vrezen dat de gemeente die ‘uitgangspunten’ straks wil hanteren als voldongen feiten in het gesprek met bewoners, zodat de bewoners dit maar te accepteren hebben.

Wat klopt hier niet aan?

De kern van het protest is dat er al een gezamenlijk vastgesteld plan ligt, nl. de Ontwikkelingsvisie Over de Laak van 2016. Een visie die uitgaat van een groen recreatief open polderlandschap, zonder verstoring met zwarte/blauwe zonnevelden. Hieraan hebben honderden bewoners van Vathorst actief meegewerkt. Dit resultaat zou verwerkt worden in een nieuw bestemmingsplan. Nu wil de gemeente daar eenzijdig een streep door zetten. Vele hectares zonnevelden (wij schatten minstens 10 ha) zullen het open polderlandschap ernstig aantasten. Wij vinden daarom dat de eerste vraag die aan bewoners zou moeten worden gesteld is: gaat u er mee akkoord dat de Ontwikkelingsvisie Over de Laak wordt aangepast met invoering van x ha zonnevelden? Het antwoord op die vraag zien wij pas als echt uitgangspunt voor het verdere gesprek. Het was immers een gezamenlijk plan. Dan kan niet één partij (de gemeente Amersfoort) dit plan aanpassen.
U kunt helpen.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en weten via de informele kanalen dat er al plannen worden voorbereid met grondeigenaren en initiatiefnemers. Er wordt dus wel degelijk gesproken met andere belanghebbenden. Wij willen het belang van het behoud van het open polderlandschap voor alle bewoners van Vathorst-Noord, Waterdorp en het poldergebied zo goed mogelijk behartigen. U kunt ons daarbij helpen.
1. Allereerst kunt u, mocht u er nog niet toe besloten hebben, altijd nog de petitie ondertekenen op www.zonneveldenamersfoort.petities.nl .
2. Indien u actief geïnformeerd wilt blijven via de e-mail, stuur dan uw e-mail naar overdelaak@gmail.com
3. U kunt zich daarbij ook aanmelden als actieve bewoner, waarbij u zich aansluit bij de bewonersgroep
4. Last but not least: de stichting is zeer geholpen met een donatie om de kosten te dekken voor communicatie en juridische bijstand. Uw vrijwillige bijdrage kunt u storten op bankrekeningnr. NL69ABNA 0813 0242 18 t.n.v. Stichting Behoud Over de Laak. Wij zullen op de website www.overdelaak.com verslag doen van onze werkzaamheden, inclusief onze inkomsten en uitgaven. U vindt daar ook achtergrondinformatie.


Namens de bewonersgroep, stichting Behoud Over de Laak,
Chris Bruijnes (voorzitter)
Harry van Wijdeveld (secr. Penningmeester)
Raphaël Smit (bestuurslid)