Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amersfoort Aan de leden van de Gemeenteraad van de gemeente Amersfoort

Cc Griffie gemeente Amersfoort.

7 november 2019

Geachte College, geachte leden van de gemeenteraad,

In juli 2016 heeft de raad het college de opdracht gegeven om voor Vathorst-Noord een bestemmingsplan uit te werken waardoor de door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie Over de Laak (Vathorst-Noord) kan worden uitgevoerd. Intussen heeft de Eerste Kamer de nieuwe Omgevingswet goedgekeurd. Deze treedt op 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet vormt integrale ruimtelijke wetgeving waarbinnen de huidige bestemmingsplanwetgeving wordt verwerkt. In de nieuwe Omgevingswet staat — bij beleid, besluitvorming en regelgeving - leefbaarheid centraal. De nieuwe wet moet flexibiliteit bij de ruimtelijke vormgeving opleveren en meer ruimte bieden aan participatie van burgers en bedrijven.

Intussen heeft het college nog steeds geen gehoor gegeven aan de opdracht van de raad tot het maken van een bestemmingsplan. Nu over ruim een jaar de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is te verwachten dat het college spoedig na het in werking treden van de nieuwe wet een omgevingsvisie voor Over de Laak (Vathorst-Noord) opstelt. Het in werking treden van de nieuwe

wet wijzigt geen uitgangspunten die de afgelopen jaren, na een unieke, brede participatieprocedure totstandzijngekomenendedoo degemeenteraadzijngeaccodee‹d.Hiemeekanookhet misverstand dat bij sommigen is ontstaan, namelijk dat het college voor de visieontwikkeling zich kan beperken tot de drie gemeentelijke eigendommen, worden gecorrigeerd.

Dat de afgelopen jaren bij de visievorming en besluitvorming steeds is uitgegaan van het totale gebied Vathorst-Noord, en niet van slechts drie gemeentelijke percelen, wordt duidelijk bij een terugblik op de besluitvorming die het afgelopen decennium over Vathorst-Noord heeft plaatsgevonden. Een summiere samenvatting, zoals aangegeven in de bijlage bij deze bief, toont dit aan.

In al deze fases van de bijlage wordt steeds uitgegaan van één samenhangend gebied van 145 hectare. Uiteraard kan de gemeente drie gronden die het al in eigendom heeft op basis van de ontwikkelingsvisie gaan inrichten maar uitgangspunt was en is dat dit plaatsvindt op basis van een bestemmingsplan voor het hele gebied. De video-opname van het gevoerde debat van 5 juli 2016 maakt dat duidelijk. De fractie Groen-Links gaf bij haar stemverklaring aan dat Vathorst-Noord een kwetsbaar gebied is tussen Vathorst en de polder Arkemheen. Wethouder Buijtelaar eindigde zijn toelichting met de uitspraak: “het gaat mij“ om het eindresultaat”, waarmee evident van mag worden begrepen dat het niet bij de inrichting van alleen de 3 gemeentelijke percelen zou moeten blijven. De raad heeft tijdens de besluitvorming op geen enkele wijze opdracht gegeven 3 kleine bestemmingsplannen te maken voor alleen de gemeentelijke gronden.

Het college heeft derhalve door het raadsbesluit van 5 juli 2016 de opdracht gekregen voor geheel Vathorst-Noord een bestemmingsplan te ontwikkelen, zodat de Ontwikkelingsvisie Over de Laak kan worden uitgevoerd. De opdracht van de Raad verliest niet aan waarde nu het bestemmingsplan onderdeel gaat uitmaken van de in de Omgevingswet vastgelegde omgevingsvisie. Er is inmiddels een postzegelbestemmingsplan voor het onderdeel Waterrijk gemaakt. De SGLA heeft daarbij dekanttekening gemaakt dat dit niet conform de besluitvorming was. Er is door de SGLA toen ook al aangegeven dat er een compleet bestemmingsplan moet worden gemaakt.

Wij vragen het College en de gemeenteraad nu aan te geven wanneer het bestemmingsplan Vathorst-Noord conform de eerdere besluitvorming wordt gepresenteerd. De bevolking van Vathorst heeft zich in 2015 en 2016 serieus ingespannen om tot een goede groen recreatieve invulling te komen met behoud van het open polderlandschap. Zij hebben nu eindelijk eens recht op helderheid en uitvoering van het perspectief waar zij zelf aan meegewerkt hebben.

Met vriendelijke groet,


Chris Bruijnes

Voorzitter stichting Behoud Over de Laak

Peter Langen

Namens Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)